ALGEMENE VOORWAARDEN


Bij aankopen via Atelier D+ 0/Atelierdennul.nl, verder aan te duiden als AD+ 0, gelden de volgende Algemene Voorwaarden:


Artikel 1 Toepasselijkheid


1.1 


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AD+ 0 en op alle met AD+ 0 aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


1.2 


Indien de koper verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door AD+ 0 is ingestemd en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.


1.3 


Het accepteren van een aanbieding dan wel het geven van werk in opdracht houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.


1.4 


Onder de koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AD+ 0 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan, en/of meer specifiek opdrachtgever indien het maatwerk in opdracht betreft.


1.5 


AD+ 0 behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.


1.6 


Door het gebruik van de internetsite van AD+ 0 en/of het geven van een opdracht aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.7 


AD+ 0 kan desgewenst gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.Artikel 2 Prijzen en Betaling2.1 


Alle door AD+ 0  vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


2.2 


Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.


2.3 


AD+ 0 kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de koper, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


2.4  


Overeenkomsten waarover de verschuldigde betaling binnen twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.


Artikel 3 Levering


3.1 


Afgerond, niet ingelijst werk wordt zo snel mogelijk afgeleverd: na betaling vooraf wordt het werk in de regel binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd, of kan worden afgehaald bij Atelier D+ 0, dan wel bij bevoegde tussenpersonen. Bij afwijking hiervan wordt de klant zoveel mogelijk op de hoogte gesteld voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.

3.2 


De genoemde levertijden zoals vermeld in het vorige lid zijn indicatief en gelden nimmer als bindende termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de koper de overeenkomst in stand laat. De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.


3.3 


Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, dan wel via tussenpersonen aangeduid in de overeenkomst, dan wel in de vorm van afhalen bij Atelier D+ 0.


Artikel 4 Aanbiedingen / Overeenkomsten


4.1 


AD+ 0 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, een tussentijdse verhoging voor een reeds lopende opdracht op basis van de overeenkomst uitgezonderd.


4.2 


Een overeenkomst tussen Atelier D+ 0 en opdrachtgever voor maatwerk, is altijd een overeenkomst voor het eindproduct zoals deze door Atelier D+ 0 ontwikkeld is, na het beoordelen van diverse varianten door de opdrachtgever goedgekeurd en daarna is vastgelegd. Tussentijds kan Atelier D+ 0 geen door de opdrachtgever geëiste wijzigingen accepteren als het product al in ontwikkeling is, dan wel dat de opdracht op onderdelen wordt afgenomen, of door koper na aanvang van de werkzaamheden eenzijdig aan nieuwe voorwaarden wordt getoetst. Effectuering van werk in opdracht zal aanvangen wanneer het overeengekomen bedrag is betaald binnen de vastgestelde termijn. 


4.3 


Informatie, afbeeldingen, modellen, voorbeelden, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of geëffectueerd. Aangezien het creatieve product handwerk is, garandeert AD+ 0 echter niet dat alle aanbiedingen en producten 100% overeenkomstig zijn. Dergelijke geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


4.4 


Een overeenkomst is bindend indien deze schriftelijk is vastgelegd, ondertekend door AD+ 0 en de koper/opdrachtgever. Een elektronische scan van de overeenkomst via het mailadres van de opdrachtgever gericht aan AD+ 0, dan wel een ander bevoegde partij of tussenpersoon, geldt als overeenkomstig. Werkzaamheden voor maatwerk, alsmede het versturen van bestaand werk, zullen geëffectueerd worden indien de betaling aan het op de factuur vermelde bedrag is voldaan. In het geval van zeer grote opdrachten buiten het aanbod op de internetsite, of bij zeer grote afname van zulks, kan van deze voorwaarden worden afgeweken met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van beide partijen.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud


Het eigendom van werk gaat pas over, indien de koper heeft voldaan aan het totaalbedrag dat koper op grond van enige overeenkomst aan AD+ 0 verschuldigd is. Het risico ter zake van het geleverde werk gaat reeds over op het moment dat zulks door AD+ 0 aan de vervoerder ter beschikking wordt gesteld. AD+ 0, dan wel een bevoegde tussenpersoon,  zal de werken verzekerd en zorgvuldig verpakt verzenden. Indien de koper in gebreke blijft het bestelde in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan AD+ 0 zijn voor rekening van de koper en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van reden geschieden.


Artikel 6 Herroepingsrecht


6.1 


Het is zowel in het belang van opdrachtgever als AD+ 0 een opdracht zo precies mogelijk uit te voeren als vooraf is besproken/gedemonstreerd; een tevreden koper is immers de beste reclame. Echter: de opdrachtgever dient vanwege het handwerk rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen ten opzichte van het getoonde de op de internetsite, dan wel als getoond via voorbeelden in het atelier of bij tussenpersonen. Bij in opdracht gemaakt werk, is het retourrecht niet van toepassing. 


6.2 


Indien de koper een bestaand werk om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft deze het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan AD+ 0 te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het werk niet beschadigd of vuil is.


6.3 


Indien de koper gebruik maakt van het recht zoals vermeld in 6.2, dan draagt AD+ 0 zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.


6.4 


De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.


Artikel 7 Aansprakelijkheid


7.1 


Het werk van AD+ 0 is het afgelopen jaar getest in omstandigheden die variëren van extreme vocht tot hitte en alles wat er tussenin zit. AD+ 0 adviseert nadrukkelijk de objecten buiten het bereik van kinderen te houden, de objecten alleen indien noodzakelijk aan te raken en de schoonmaakinstructies bij levering op te volgen. In het geval dit door omgevingsfactoren moeilijk haalbaar is, adviseert AD+ 0 nadrukkelijk de borden in bordenklemmen op te hangen voor de zekerheid en de schilderijen te laten inlijsten ter extra versteviging. AD+ 0 is dan ook nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of derden. Atelier D+ 0 is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.


7.2


Schoonmaakinstructies: teneinde de objecten mooi te houden adviseert AD+ 0 de schilderijen met een niet pluizige stofdoek schoon te houden. Dit geldt eveneens voor de wandborden, waarbij het bevochtigen, laat staan onderdompelen in water of in de vaatwasser, tot onherstelbare schade zal leiden. Mocht er om een of andere reden vuil dat niet tot de categorie stof behoort op de borden terecht komen, bevochtig de doek dan lichtjes en druppelvrij met lauw water en dep zachtjes op de vuilplek totdat het vuil verdwenen is. Noch de borden, noch de schilderijen zijn geschikt voor gebruik buitenshuis.


7.3


Indien AD+ 0 om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waarvoor de schade is veroorzaakt.


7.4


Het is mogelijk dat AD+ 0 op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. AD+ 0 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waar naar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Artikel 8 


Intellectueel eigendom


8.1 


De koper/opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij AD+ 0, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.8.2 


Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan digitale foto`s, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooi eerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.8.3 


Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AD+ 0, haar toeleveranciers of ander rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 9 


Overmacht


9.1 


Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


9.2 


In geval van overmacht is AD+ 0 niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.


Artikel 10 Persoonsgegevens


10.1 


De gegevens die door de koper worden verstrekt, worden door AD+ 0 vertrouwelijk behandeld en verder toegelicht onder privacy op de voettekst deze site.


10.2  


AD+ 0 verstrekt geen gegevens van kopers/opdrachtgevers aan derden.


10.3  


AD+ 0 neemt de van toepassing zijnde privacywetgeving in acht.Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1 


Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


11.2 


Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


11.3 


De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.Artikel 12 DiversenTEGOEDBONAlleen originele tegoedbonnen kunnen worden gebruikt, bewaar de bon dus zorgvuldig. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de bon, moet het verschil betaald worden met één van de andere aanwezige betaalmethoden.Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de tegoedbon, wordt het resterende bedrag geretourneerd.Het is niet toegestaan tegoedbonnen te kopiëren, wijzigen, vervalsen of anderszins aan te passen.De tegoedbonnen zijn niet van toepassing op verzendkosten.